Menu

Referat af generalforsamling 14.09.2020

Referat af ordinær generalforsamling i Kolding Q, afholdt i
Bramdrupdamhallerne mandag den 14. september 2020.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Formand vælges i lige årstal
- Kasserer vælges i ulige årstal
- Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og suppleant.
8. Eventuelt.
Valg af dirigent
Som dirigent foreslog bestyrelsen Jørgen Holstener Larsen(JHL), der modtog valget uden modkandidat. JHL
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. JHL blev samtidigt udpeget som referent. Som
stemmetæller blev udpeget Jesper Faurskov.
Bestyrelsens beretning v/formand Niels Sterndorff
“Kære alle
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til alle jer der er mødt op her i dag, det er en fornøjelse at se så mange glade
spillere, forældre og frivillige, uden jer havde vi ingenting.
De sidste 4 år og specielt det sidste år, har KoldingQ været inde i en fantastisk udvikling. Vi er gået fra at være et andet
sted i byen hvor vi ikke havde indflydelse og ej heller de rigtige faciliteter, til at komme til Kolding Nord og et sted hvor
vi er meget velkomne og er ejer af, det, formentligt fedeste anlæg af alle pige/kvinde klubber i Danmark. I den
forbindelse har Kolding Kommune og ikke mindst Jørn vores borgmester gjort en kæmpe indsats i lighed med Fynske
bank og det vil vi gerne takke for.
Vores økonomi har aldrig været bedre end den er nu og har siden vi startede for 4 år siden, kun givet overskud, år efter
år – og det er en god og sund trend som vi gerne vil holde i hævd i KoldingQ.
Sportsligt har vi fået tilgang af mange nye og super dygtige folk, herunder Anders som er vores KL træner og Rune som
er sportschef for de unge mennesker – Det er jeg meget stolt af.
Facilitetsmæssigt er der masser af ting på vej, bla. Stor skærm hvor der kan køre kæmpereklamer på og som er
samkørt med DBU appen, JBL højtaleranlæg, Kæmpe pavilloner 2 i højden som bl.a. skal bruges til TV optagelser, stor
lækker salgsbod, videoovervågning, paradedragter til KL holdet og masser af andet godt.
Vi har masser af spændende sponsorer på vej ind og har nedsat et stærkt kommercielt ledelsesteam med Thomas
Nørret og undertegnede. Og vi har møde på torsdag aften og her kommer Paw fra 3PL og vores egen Jesper Favrskov.
Alle med en stærk ledelsesmæssig/salgsmæssig indgangsvinkel, så det forventer jeg mig meget af.
Vi søger nye folk til bestyrelsen og i den forbindelse er det vigtigt for mig, at understrege, at men IKKE giver sit liv, men
får et ressort område der ikke spiser mange timer pr. måned....Og jeg kan kun sige, at det er meget spændende, at
arbejde i en succes organisation som KoldingQ, så hold jer ikke tilbage.
KoldingQ skal videre og vi vil meget mere. Vi vil være Danske mestre og ud at spille i Europa. Det kræver en masse og
det arbejder vi stenhårdt på. Den første byggesten i dette er at faciliteterne er til stede for alle pigerne og de syntes
rammerne er fantastiske....Det nærmer sig og jeg syntes vi som klub efterhånden kan være stolte af det vi har nået, på
relativ kort tid, men ingen tvivl, vi skal videre og det kommer vi....”
Beretningen blev vedtaget uden bemærkninger.
Regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Tom Selmer fremlagde Kolding Q’s regnskab. Der var et par enkelte afklarende spørgsmål, der blev
præciseret, men ellers ingen bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.
Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg iflg. vedtægter er formand, der vælges i lige år – Niels Sterndorff, genopstiller
Kasserer(Tom Selmer) er på valg i ulige år
Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer:
Peter Terp, genopstiller
Ronny Fuhlendorff, genopstiller
Bestyrelsen ønskes suppleret med yderligere medlemmer
Idet ingen kandidater meldte sig, blev den samlede bestyrelse genvalgt uden bemærkninger fra generalforsamlingen.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen er pt. uden suppleanter. Eneste kandidat var Jørgen Holstener Larsen. Således valgt som suppleant til
bestyrelsen. Ingen bemærkninger fra generalforsamlingen.
Valg af revisorer og suppleant
Bestyrelsen foreslog genvalgt af Sønderup & Partnere, Palle Lysbjerg. Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens
forslag. Revisorer og suppleant genvalgt.
Eventuelt
Der var en del udvekslinger af meninger omkring kontrakter og kontingenter. Bestyrelsen gav udtryk for, at kontrakter
er en nødvendighed for at fastholde den sportslige udvikling i Kolding Q. De afspejler, hvad der sker i de øvrige
topklubber i Danmark. Der arbejdes på økonomien til, at kunne tegne yderligere kontrakter. Det var generelt
opfattelsen, at kontingentniveauet var rimeligt, sat i forhold til de sportslige ambitioner.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:00
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Jørgen Holstener Larsen, dirigent/referent